info@themuslim360.com +92 51 4862317

Peshawar Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 July (12 ذوالحجة) 03:11 (PKT) 03:21 (PKT) 12:16 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:11 (PKT)
02 July (13 ذوالحجة) 03:11 (PKT) 03:21 (PKT) 12:16 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:11 (PKT)
03 July (14 ذوالحجة) 03:12 (PKT) 03:22 (PKT) 12:16 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:11 (PKT)
04 July (15 ذوالحجة) 03:12 (PKT) 03:22 (PKT) 12:16 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:10 (PKT)
05 July (16 ذوالحجة) 03:13 (PKT) 03:23 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:10 (PKT)
06 July (17 ذوالحجة) 03:14 (PKT) 03:24 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:27 (PKT) 21:10 (PKT)
07 July (18 ذوالحجة) 03:14 (PKT) 03:24 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:26 (PKT) 21:09 (PKT)
08 July (19 ذوالحجة) 03:15 (PKT) 03:25 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:26 (PKT) 21:09 (PKT)
09 July (20 ذوالحجة) 03:16 (PKT) 03:26 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:26 (PKT) 21:08 (PKT)
10 July (21 ذوالحجة) 03:17 (PKT) 03:27 (PKT) 12:17 (PKT) 17:16 (PKT) 19:26 (PKT) 21:08 (PKT)
11 July (22 ذوالحجة) 03:17 (PKT) 03:27 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:25 (PKT) 21:07 (PKT)
12 July (23 ذوالحجة) 03:18 (PKT) 03:28 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:25 (PKT) 21:07 (PKT)
13 July (24 ذوالحجة) 03:19 (PKT) 03:29 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:25 (PKT) 21:06 (PKT)
14 July (25 ذوالحجة) 03:20 (PKT) 03:30 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:24 (PKT) 21:06 (PKT)
15 July (26 ذوالحجة) 03:21 (PKT) 03:31 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:24 (PKT) 21:05 (PKT)
16 July (27 ذوالحجة) 03:22 (PKT) 03:32 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:24 (PKT) 21:04 (PKT)
17 July (28 ذوالحجة) 03:23 (PKT) 03:33 (PKT) 12:18 (PKT) 17:16 (PKT) 19:23 (PKT) 21:03 (PKT)
18 July (29 ذوالحجة) 03:24 (PKT) 03:34 (PKT) 12:18 (PKT) 17:15 (PKT) 19:23 (PKT) 21:03 (PKT)
19 July (01 مُحَرَّم) 03:24 (PKT) 03:34 (PKT) 12:18 (PKT) 17:15 (PKT) 19:22 (PKT) 21:02 (PKT)
20 July (02 مُحَرَّم) 03:25 (PKT) 03:35 (PKT) 12:18 (PKT) 17:15 (PKT) 19:22 (PKT) 21:01 (PKT)
21 July (03 مُحَرَّم) 03:26 (PKT) 03:36 (PKT) 12:19 (PKT) 17:15 (PKT) 19:21 (PKT) 21:00 (PKT)
22 July (04 مُحَرَّم) 03:27 (PKT) 03:37 (PKT) 12:19 (PKT) 17:15 (PKT) 19:20 (PKT) 20:59 (PKT)
23 July (05 مُحَرَّم) 03:28 (PKT) 03:38 (PKT) 12:19 (PKT) 17:14 (PKT) 19:20 (PKT) 20:58 (PKT)
24 July (06 مُحَرَّم) 03:29 (PKT) 03:39 (PKT) 12:19 (PKT) 17:14 (PKT) 19:19 (PKT) 20:57 (PKT)
25 July (07 مُحَرَّم) 03:30 (PKT) 03:40 (PKT) 12:19 (PKT) 17:14 (PKT) 19:19 (PKT) 20:56 (PKT)
26 July (08 مُحَرَّم) 03:31 (PKT) 03:41 (PKT) 12:19 (PKT) 17:13 (PKT) 19:18 (PKT) 20:55 (PKT)
27 July (09 مُحَرَّم) 03:32 (PKT) 03:42 (PKT) 12:19 (PKT) 17:13 (PKT) 19:17 (PKT) 20:54 (PKT)
28 July (10 مُحَرَّم) 03:33 (PKT) 03:43 (PKT) 12:19 (PKT) 17:13 (PKT) 19:16 (PKT) 20:53 (PKT)
29 July (11 مُحَرَّم) 03:34 (PKT) 03:44 (PKT) 12:19 (PKT) 17:12 (PKT) 19:16 (PKT) 20:52 (PKT)
30 July (12 مُحَرَّم) 03:35 (PKT) 03:45 (PKT) 12:19 (PKT) 17:12 (PKT) 19:15 (PKT) 20:51 (PKT)
31 July (13 مُحَرَّم) 03:36 (PKT) 03:46 (PKT) 12:19 (PKT) 17:12 (PKT) 19:14 (PKT) 20:50 (PKT)