info@themuslim360.com +92 51 4862317

Peshawar Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 April (28 شَعْبان) 04:27 (PKT) 04:37 (PKT) 12:18 (PKT) 15:50 (PKT) 18:34 (PKT) 19:59 (PKT)
02 April (29 شَعْبان) 04:25 (PKT) 04:35 (PKT) 12:17 (PKT) 15:50 (PKT) 18:35 (PKT) 20:00 (PKT)
03 April (01 رَمَضان) 04:24 (PKT) 04:34 (PKT) 12:17 (PKT) 15:51 (PKT) 18:36 (PKT) 20:01 (PKT)
04 April (02 رَمَضان) 04:22 (PKT) 04:32 (PKT) 12:17 (PKT) 15:51 (PKT) 18:36 (PKT) 20:02 (PKT)
05 April (03 رَمَضان) 04:21 (PKT) 04:31 (PKT) 12:16 (PKT) 15:51 (PKT) 18:37 (PKT) 20:03 (PKT)
06 April (04 رَمَضان) 04:19 (PKT) 04:29 (PKT) 12:16 (PKT) 15:51 (PKT) 18:38 (PKT) 20:04 (PKT)
07 April (05 رَمَضان) 04:18 (PKT) 04:28 (PKT) 12:16 (PKT) 15:51 (PKT) 18:39 (PKT) 20:05 (PKT)
08 April (06 رَمَضان) 04:16 (PKT) 04:26 (PKT) 12:16 (PKT) 15:51 (PKT) 18:39 (PKT) 20:06 (PKT)
09 April (07 رَمَضان) 04:15 (PKT) 04:25 (PKT) 12:15 (PKT) 15:51 (PKT) 18:40 (PKT) 20:07 (PKT)
10 April (08 رَمَضان) 04:13 (PKT) 04:23 (PKT) 12:15 (PKT) 15:51 (PKT) 18:41 (PKT) 20:08 (PKT)
11 April (09 رَمَضان) 04:12 (PKT) 04:22 (PKT) 12:15 (PKT) 15:52 (PKT) 18:42 (PKT) 20:09 (PKT)
12 April (10 رَمَضان) 04:10 (PKT) 04:20 (PKT) 12:15 (PKT) 15:52 (PKT) 18:43 (PKT) 20:10 (PKT)
13 April (11 رَمَضان) 04:09 (PKT) 04:19 (PKT) 12:14 (PKT) 15:52 (PKT) 18:43 (PKT) 20:11 (PKT)
14 April (12 رَمَضان) 04:07 (PKT) 04:17 (PKT) 12:14 (PKT) 15:52 (PKT) 18:44 (PKT) 20:12 (PKT)
15 April (13 رَمَضان) 04:06 (PKT) 04:16 (PKT) 12:14 (PKT) 15:52 (PKT) 18:45 (PKT) 20:13 (PKT)
16 April (14 رَمَضان) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:14 (PKT) 15:52 (PKT) 18:46 (PKT) 20:14 (PKT)
17 April (15 رَمَضان) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:13 (PKT) 15:52 (PKT) 18:46 (PKT) 20:15 (PKT)
18 April (16 رَمَضان) 04:01 (PKT) 04:11 (PKT) 12:13 (PKT) 15:52 (PKT) 18:47 (PKT) 20:16 (PKT)
19 April (17 رَمَضان) 04:00 (PKT) 04:10 (PKT) 12:13 (PKT) 15:52 (PKT) 18:48 (PKT) 20:17 (PKT)
20 April (18 رَمَضان) 03:58 (PKT) 04:08 (PKT) 12:13 (PKT) 15:52 (PKT) 18:49 (PKT) 20:18 (PKT)
21 April (19 رَمَضان) 03:57 (PKT) 04:07 (PKT) 12:12 (PKT) 15:52 (PKT) 18:49 (PKT) 20:19 (PKT)
22 April (20 رَمَضان) 03:55 (PKT) 04:05 (PKT) 12:12 (PKT) 15:52 (PKT) 18:50 (PKT) 20:20 (PKT)
23 April (21 رَمَضان) 03:54 (PKT) 04:04 (PKT) 12:12 (PKT) 15:52 (PKT) 18:51 (PKT) 20:21 (PKT)
24 April (22 رَمَضان) 03:52 (PKT) 04:02 (PKT) 12:12 (PKT) 15:53 (PKT) 18:52 (PKT) 20:22 (PKT)
25 April (23 رَمَضان) 03:51 (PKT) 04:01 (PKT) 12:12 (PKT) 15:53 (PKT) 18:53 (PKT) 20:23 (PKT)
26 April (24 رَمَضان) 03:50 (PKT) 04:00 (PKT) 12:12 (PKT) 15:53 (PKT) 18:53 (PKT) 20:24 (PKT)
27 April (25 رَمَضان) 03:48 (PKT) 03:58 (PKT) 12:11 (PKT) 15:53 (PKT) 18:54 (PKT) 20:25 (PKT)
28 April (26 رَمَضان) 03:47 (PKT) 03:57 (PKT) 12:11 (PKT) 15:53 (PKT) 18:55 (PKT) 20:26 (PKT)
29 April (27 رَمَضان) 03:45 (PKT) 03:55 (PKT) 12:11 (PKT) 15:53 (PKT) 18:56 (PKT) 20:27 (PKT)
30 April (28 رَمَضان) 03:44 (PKT) 03:54 (PKT) 12:11 (PKT) 15:53 (PKT) 18:56 (PKT) 20:28 (PKT)