info@themuslim360.com +92 51 4862317

Karachi Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 June (01 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:30 (PKT) 15:53 (PKT) 19:17 (PKT) 20:45 (PKT)
02 June (02 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:30 (PKT) 15:53 (PKT) 19:18 (PKT) 20:45 (PKT)
03 June (03 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:30 (PKT) 15:53 (PKT) 19:18 (PKT) 20:46 (PKT)
04 June (04 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:30 (PKT) 15:53 (PKT) 19:19 (PKT) 20:47 (PKT)
05 June (05 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:30 (PKT) 15:53 (PKT) 19:19 (PKT) 20:47 (PKT)
06 June (06 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:31 (PKT) 15:53 (PKT) 19:19 (PKT) 20:48 (PKT)
07 June (07 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:31 (PKT) 15:53 (PKT) 19:20 (PKT) 20:48 (PKT)
08 June (08 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:31 (PKT) 15:53 (PKT) 19:20 (PKT) 20:49 (PKT)
09 June (09 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:31 (PKT) 15:53 (PKT) 19:21 (PKT) 20:49 (PKT)
10 June (10 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:31 (PKT) 15:53 (PKT) 19:21 (PKT) 20:50 (PKT)
11 June (11 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:32 (PKT) 15:53 (PKT) 19:21 (PKT) 20:50 (PKT)
12 June (12 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:32 (PKT) 15:53 (PKT) 19:22 (PKT) 20:51 (PKT)
13 June (13 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:32 (PKT) 15:54 (PKT) 19:22 (PKT) 20:51 (PKT)
14 June (14 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:32 (PKT) 15:54 (PKT) 19:22 (PKT) 20:51 (PKT)
15 June (15 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:32 (PKT) 15:54 (PKT) 19:23 (PKT) 20:52 (PKT)
16 June (16 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:33 (PKT) 15:54 (PKT) 19:23 (PKT) 20:52 (PKT)
17 June (17 ذوالقعدة) 04:03 (PKT) 04:13 (PKT) 12:33 (PKT) 15:54 (PKT) 19:23 (PKT) 20:52 (PKT)
18 June (18 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:33 (PKT) 15:55 (PKT) 19:24 (PKT) 20:53 (PKT)
19 June (19 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:33 (PKT) 15:55 (PKT) 19:24 (PKT) 20:53 (PKT)
20 June (20 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:34 (PKT) 15:55 (PKT) 19:24 (PKT) 20:53 (PKT)
21 June (21 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:34 (PKT) 15:55 (PKT) 19:24 (PKT) 20:53 (PKT)
22 June (22 ذوالقعدة) 04:04 (PKT) 04:14 (PKT) 12:34 (PKT) 15:55 (PKT) 19:24 (PKT) 20:54 (PKT)
23 June (23 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:34 (PKT) 15:56 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
24 June (24 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:34 (PKT) 15:56 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
25 June (25 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:35 (PKT) 15:56 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
26 June (26 ذوالقعدة) 04:05 (PKT) 04:15 (PKT) 12:35 (PKT) 15:56 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
27 June (27 ذوالقعدة) 04:06 (PKT) 04:16 (PKT) 12:35 (PKT) 15:57 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
28 June (28 ذوالقعدة) 04:06 (PKT) 04:16 (PKT) 12:35 (PKT) 15:57 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
29 June (29 ذوالقعدة) 04:06 (PKT) 04:16 (PKT) 12:35 (PKT) 15:57 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)
30 June (30 ذوالقعدة) 04:07 (PKT) 04:17 (PKT) 12:36 (PKT) 15:57 (PKT) 19:25 (PKT) 20:54 (PKT)