info@themuslim360.com +92 51 4862317

Karachi Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 March (27 رَجَب) 05:29 (PKT) 05:39 (PKT) 12:44 (PKT) 16:04 (PKT) 18:34 (PKT) 19:50 (PKT)
02 March (28 رَجَب) 05:28 (PKT) 05:38 (PKT) 12:44 (PKT) 16:04 (PKT) 18:35 (PKT) 19:50 (PKT)
03 March (29 رَجَب) 05:27 (PKT) 05:37 (PKT) 12:44 (PKT) 16:05 (PKT) 18:35 (PKT) 19:51 (PKT)
04 March (30 رَجَب) 05:26 (PKT) 05:36 (PKT) 12:44 (PKT) 16:05 (PKT) 18:36 (PKT) 19:51 (PKT)
05 March (01 شَعْبان) 05:25 (PKT) 05:35 (PKT) 12:44 (PKT) 16:05 (PKT) 18:36 (PKT) 19:52 (PKT)
06 March (02 شَعْبان) 05:25 (PKT) 05:35 (PKT) 12:43 (PKT) 16:05 (PKT) 18:37 (PKT) 19:52 (PKT)
07 March (03 شَعْبان) 05:24 (PKT) 05:34 (PKT) 12:43 (PKT) 16:05 (PKT) 18:37 (PKT) 19:53 (PKT)
08 March (04 شَعْبان) 05:23 (PKT) 05:33 (PKT) 12:43 (PKT) 16:05 (PKT) 18:38 (PKT) 19:53 (PKT)
09 March (05 شَعْبان) 05:22 (PKT) 05:32 (PKT) 12:43 (PKT) 16:05 (PKT) 18:38 (PKT) 19:54 (PKT)
10 March (06 شَعْبان) 05:21 (PKT) 05:31 (PKT) 12:42 (PKT) 16:05 (PKT) 18:39 (PKT) 19:54 (PKT)
11 March (07 شَعْبان) 05:20 (PKT) 05:30 (PKT) 12:42 (PKT) 16:05 (PKT) 18:39 (PKT) 19:55 (PKT)
12 March (08 شَعْبان) 05:19 (PKT) 05:29 (PKT) 12:42 (PKT) 16:05 (PKT) 18:39 (PKT) 19:55 (PKT)
13 March (09 شَعْبان) 05:18 (PKT) 05:28 (PKT) 12:42 (PKT) 16:05 (PKT) 18:40 (PKT) 19:56 (PKT)
14 March (10 شَعْبان) 05:17 (PKT) 05:27 (PKT) 12:41 (PKT) 16:05 (PKT) 18:40 (PKT) 19:56 (PKT)
15 March (11 شَعْبان) 05:16 (PKT) 05:26 (PKT) 12:41 (PKT) 16:05 (PKT) 18:41 (PKT) 19:57 (PKT)
16 March (12 شَعْبان) 05:15 (PKT) 05:25 (PKT) 12:41 (PKT) 16:05 (PKT) 18:41 (PKT) 19:57 (PKT)
17 March (13 شَعْبان) 05:14 (PKT) 05:24 (PKT) 12:40 (PKT) 16:05 (PKT) 18:42 (PKT) 19:58 (PKT)
18 March (14 شَعْبان) 05:13 (PKT) 05:23 (PKT) 12:40 (PKT) 16:05 (PKT) 18:42 (PKT) 19:58 (PKT)
19 March (15 شَعْبان) 05:12 (PKT) 05:22 (PKT) 12:40 (PKT) 16:05 (PKT) 18:43 (PKT) 19:59 (PKT)
20 March (16 شَعْبان) 05:10 (PKT) 05:20 (PKT) 12:40 (PKT) 16:05 (PKT) 18:43 (PKT) 19:59 (PKT)
21 March (17 شَعْبان) 05:09 (PKT) 05:19 (PKT) 12:39 (PKT) 16:05 (PKT) 18:44 (PKT) 20:00 (PKT)
22 March (18 شَعْبان) 05:08 (PKT) 05:18 (PKT) 12:39 (PKT) 16:05 (PKT) 18:44 (PKT) 20:00 (PKT)
23 March (19 شَعْبان) 05:07 (PKT) 05:17 (PKT) 12:39 (PKT) 16:05 (PKT) 18:44 (PKT) 20:01 (PKT)
24 March (20 شَعْبان) 05:06 (PKT) 05:16 (PKT) 12:38 (PKT) 16:05 (PKT) 18:45 (PKT) 20:01 (PKT)
25 March (21 شَعْبان) 05:05 (PKT) 05:15 (PKT) 12:38 (PKT) 16:05 (PKT) 18:45 (PKT) 20:01 (PKT)
26 March (22 شَعْبان) 05:04 (PKT) 05:14 (PKT) 12:38 (PKT) 16:05 (PKT) 18:46 (PKT) 20:02 (PKT)
27 March (23 شَعْبان) 05:03 (PKT) 05:13 (PKT) 12:37 (PKT) 16:04 (PKT) 18:46 (PKT) 20:02 (PKT)
28 March (24 شَعْبان) 05:02 (PKT) 05:12 (PKT) 12:37 (PKT) 16:04 (PKT) 18:47 (PKT) 20:03 (PKT)
29 March (25 شَعْبان) 05:01 (PKT) 05:11 (PKT) 12:37 (PKT) 16:04 (PKT) 18:47 (PKT) 20:04 (PKT)
30 March (26 شَعْبان) 04:59 (PKT) 05:09 (PKT) 12:37 (PKT) 16:04 (PKT) 18:47 (PKT) 20:04 (PKT)
31 March (27 شَعْبان) 04:58 (PKT) 05:08 (PKT) 12:36 (PKT) 16:04 (PKT) 18:48 (PKT) 20:05 (PKT)