info@themuslim360.com +92 51 4862317

Central Prayer Times

Date SAHAR/Imsak Fajar Dhuhur Asr Maghrib Isha
01 July (12 ذوالحجة) 04:23 (GMT) 04:33 (GMT) 12:09 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:35 (GMT)
02 July (13 ذوالحجة) 04:23 (GMT) 04:33 (GMT) 12:09 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:36 (GMT)
03 July (14 ذوالحجة) 04:24 (GMT) 04:34 (GMT) 12:09 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:36 (GMT)
04 July (15 ذوالحجة) 04:24 (GMT) 04:34 (GMT) 12:09 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:36 (GMT)
05 July (16 ذوالحجة) 04:24 (GMT) 04:34 (GMT) 12:09 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:36 (GMT)
06 July (17 ذوالحجة) 04:24 (GMT) 04:34 (GMT) 12:10 (GMT) 16:37 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
07 July (18 ذوالحجة) 04:25 (GMT) 04:35 (GMT) 12:10 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
08 July (19 ذوالحجة) 04:25 (GMT) 04:35 (GMT) 12:10 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
09 July (20 ذوالحجة) 04:25 (GMT) 04:35 (GMT) 12:10 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
10 July (21 ذوالحجة) 04:26 (GMT) 04:36 (GMT) 12:10 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
11 July (22 ذوالحجة) 04:26 (GMT) 04:36 (GMT) 12:10 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
12 July (23 ذوالحجة) 04:26 (GMT) 04:36 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
13 July (24 ذوالحجة) 04:26 (GMT) 04:36 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
14 July (25 ذوالحجة) 04:27 (GMT) 04:37 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
15 July (26 ذوالحجة) 04:27 (GMT) 04:37 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
16 July (27 ذوالحجة) 04:27 (GMT) 04:37 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
17 July (28 ذوالحجة) 04:27 (GMT) 04:37 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
18 July (29 ذوالحجة) 04:28 (GMT) 04:38 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
19 July (01 مُحَرَّم) 04:28 (GMT) 04:38 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:36 (GMT)
20 July (02 مُحَرَّم) 04:28 (GMT) 04:38 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
21 July (03 مُحَرَّم) 04:29 (GMT) 04:39 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
22 July (04 مُحَرَّم) 04:29 (GMT) 04:39 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
23 July (05 مُحَرَّم) 04:29 (GMT) 04:39 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
24 July (06 مُحَرَّم) 04:29 (GMT) 04:39 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
25 July (07 مُحَرَّم) 04:29 (GMT) 04:39 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:35 (GMT)
26 July (08 مُحَرَّم) 04:30 (GMT) 04:40 (GMT) 12:11 (GMT) 16:38 (GMT) 18:23 (GMT) 19:34 (GMT)
27 July (09 مُحَرَّم) 04:30 (GMT) 04:40 (GMT) 12:11 (GMT) 16:37 (GMT) 18:23 (GMT) 19:34 (GMT)
28 July (10 مُحَرَّم) 04:30 (GMT) 04:40 (GMT) 12:11 (GMT) 16:37 (GMT) 18:23 (GMT) 19:34 (GMT)
29 July (11 مُحَرَّم) 04:30 (GMT) 04:40 (GMT) 12:11 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:34 (GMT)
30 July (12 مُحَرَّم) 04:31 (GMT) 04:41 (GMT) 12:11 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:33 (GMT)
31 July (13 مُحَرَّم) 04:31 (GMT) 04:41 (GMT) 12:11 (GMT) 16:37 (GMT) 18:22 (GMT) 19:33 (GMT)